Algemene Voorwaarden – Januari 2021

Algemene voorwaarden voor de levering van producten door Doctor Dent BV gevestigd op de Knopstraat 33, 3551ES te UTRECHT. KVK 67378463.

Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten en bestellingen die tussen Afnemer en Doctor Dent BV tot stand komen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Er kan alleen beroep gedaan worden op afwijkende en/of aanvullende zaken indien deze schriftelijk door Doctor Dent BV zijn aanvaard.
 3. De Afnemer met wie op basis van deze voorwaarden een contract is afgesloten, aanvaardt ook de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij overige bestellingen bij Doctor Dent BV in de toekomst.

Actie gratis proefborsteltje

 1. Met regelmaat biedt Doctor Dent BV via haar website gratis proefborstels aan.
 2. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en op de website van Dr. Dent staat op de pagina met het product ‘gratis proefborsteltje’ aangegeven of er op het moment van bezoek voorraad beschikbaar is.
 3. Per unieke postcode en e-mailadres kan eenmalig een gratis proefborstel worden besteld door de persoon die woonachtig is op dat adres.
 4. Doctor Dent BV zal bij de aanvraag van het gratis proefborsteltje het e-mailadres van de aanvrager controleren en per email vragen om bevestiging van de bestelling.
 5. Indien de aanvraag voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt het borsteltje binnen 1 week na bevestiging van de bestelling per post naar aanvrager verzonden.
 6. Enkele dagen/weken na ontvangst horen wij graag wat uw poetservaring is geweest.

Actie Niet goed geld terug

 1. Indien Afnemer binnen 4 weken na ontvangst van de Dr. Dent opzetborstel(s) de opzetborstel-service schriftelijk (e-mail) annuleert, krijgt Afnemer het volledige aankoopbedrag terug.
 2. Bij annulering van de service dient Afnemer alle ontvangen opzetborstels te retourneren aan Doctor Dent BV via een door Doctor Dent BV verstrekte retourenvelop met een duidelijke mededeling waarom de opzetborstels ‘niet goed’ zijn bevonden.

Actie Tell a friend

 1. Als Afnemer kunt u van Dr. Dent een unieke persoonlijke code ontvangen die u kunt delen met derden. Wanneer iemand klant wordt van Dr. Dent en gebruik heeft gemaakt van uw unieke persoonlijke code ontvangt u als Afnemer eenmalig €4 per nieuw geworven klant.
 2. De ‘nieuwe klant’ ontvangt met dezelfde code eenmalig €3,90 korting bij zijn eerste bestelling op de website van Dr. Dent.
 3. De unieke persoonlijke code is 4 weken geldig tenzij anders aangegeven.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Tussen Doctor Dent BV en Afnemer komt een koopovereenkomst tot stand vanaf het moment dat Afnemer een aanbod van Doctor Dent BV aanvaardt via de website van Doctor Dent BV door het bestelformulier volledig en juist in te vullen.
 2. Het opzeggen of pauzeren van de diensten van Doctor Dent BV geschiedt door dit schriftelijk of per e-mail minstens 14 dagen voor afloop van de gekozen looptijd, te weten: 8, 10 of 12 weken of 12 maanden bij een jaarabonnement, aan Doctor Dent BV door te geven.

Prijs

 1. Doctor Dent BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in abonnementsvorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Doctor Dent BV de Afnemer uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Afnemer de mogelijkheid heeft om de dienstverlening binnen 10 dagen te beëindigen zonder dat de Afnemer enige vergoeding verschuldigd is voor producten die niet geleverd zijn.
 2. Aanbiedingen en kortingsacties zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Giftcards en actiecodes van Doctor Dent BV zijn geldig tot en met de datum die bij uitgifte vermeld wordt.
 4. Giftcards en actiecodes van Doctor Dent BV mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden anders dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Betaling

 1. De betaling voor de bezorging van de producten van Doctor Dent BV geschiedt middels automatische incasso tot wederopzegging van de dienstverlening door de Afnemer. Zie ook ‘Totstandkoming overeenkomst’ lid 2.
 2. Bij afronding van het bestelproces geeft Afnemer Doctor Dent BV toestemming om toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. De eerste inning vindt binnen 7 dagen na bestelling plaats en de daaropvolgende toekomstige inningen binnen 7 dagen voor levering tot wederopzegging van de dienstverlening.
 4. Indien Afnemer nog niet betaald heeft voor de producten blijven deze in eigendom van Doctor Dent BV.
 5. Herinneringen ten behoeve van betalingen worden door Doctor Dent BV uitsluitend via e-mail verstuurd.
 6. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld bij het storneren van het afgeschreven bedrag of vanwege een tekort aan saldo op het bij Doctor Dent BV bekende rekeningnummer van Afnemer, wordt een bedrag van €2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 7. Wanneer de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin vermelde termijn is voldaan, heeft Doctor Dent BV het recht de overeenkomst eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Afnemer te verhalen.

Levering, levertijd en uitvoering

 1. De levering van het product geschiedt op kosten van Doctor Dent BV op het door de Afnemer opgegeven adres.
 2. Afnemer is declarant en importeur in het land waarvoor het product bestemd is.
 3. Producten worden binnen 7 dagen na bestelling afgeleverd waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Het afhalen van producten bij Doctor Dent BV is niet mogelijk.
 4. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte bezorgadres- en contactgegevens. Wanneer een bestelling niet geleverd is vanwege onjuiste adresgegevens, zal Doctor Dent BV de bestelling binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de bijkomende verzendkosten in rekening brengen bij Afnemer.

Herroeping

 1. Na aankoop van een product van Doctor Dent BV heeft Afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de eerste bestelling.
 2. Gedurende de bedenktijd zal Afnemer met zorg omgaan met het product en de verpakking. Wanneer het product van Doctor Dent BV uit de verpakking is gehaald, kan Doctor Dent BV het product niet terugnemen en worden deze niet vergoed.
 3. Wanneer Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele ongeopende verpakking terugsturen naar Doctor Dent BV.
 4. Het product kan worden teruggestuurd naar: Bilderdijkkade 11-3, 1053VA te AMSTERDAM. De kosten voor retournering zijn voor rekening van Afnemer.
 5. Wanneer de Afnemer geretourneerde producten reeds betaald heeft, zal Doctor Dent BV de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Afnemer terugbetalen.

Gegevensbescherming

 1. De door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de bestelling(en) uit te voeren conform de eisen die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Doctor Dent BV garandeert dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor het bestemd is en zoals beschreven op de website van Doctor Dent BV.
 2. Doctor Dent BV garandeert dat haar producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

Wijzigingen

 1. Doctor Dent BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen op eender moment. Afnemer wordt aanbevolen om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

 1. Indien Afnemer zijn verplichtingen zoals beschreven in deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Doctor Dent BV de volgende mogelijkheden: 
  1. de Afnemer de gelegenheid te geven om binnen een door Doctor Dent BV gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; 
  2. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Doctor Dent BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Afnemer te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen Doctor Dent BV en de Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Doctor Dent BV en de Afnemer, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.
0
  Your Cart
  Your cart is empty

  VRAGEN & OPLOSSINGEN

  Faq

  De borstels
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Onze service

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  HEB JE NOG VRAGEN?

  Bereikbaar via +31 0 346 12 34 56

  Stel je vragen op Facebook

  Stel je vragen op Whatsapp

  Stuur ons een mail